Aktuální strategie

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020“ je samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. 
Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob.

Zkušenosti z minula ukázaly na potřebu cíleného oslovení širokého spektra subjektů a vymezení jasného prostoru pro jejich spolupráci. Strategie proto vytváří podmínky pro širší zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Cestou k tomu je nalezení společných charakteristik zúčastněných subjektů, návazně na ně vymezení jejich zapojení do plnění úkolů daných strategií a adresná specifikace jejich činností v příslušném akčním programu.
Dosavadní realizovaná opatření neměla dostatečnou účinnost na snížení nejzávažnějších, smrtelných následků nehod. Stanoveného snížení závažných následků nehod nebylo dosaženo.

Na základě podrobné a věcné analýzy příčin byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem nového aktualizovaného materiálu:

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 – 2020 s platností od roku 2017

Vláda České republiky tuto aktualizovanou verzi schválila usnesením č. 160 dne 27. 2. 2017.

Tento materiál nahrazuje dosavadní Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011- 2020.

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 -2020 s platností od roku 2017
 


Informace o plnění, respektive vyhodnocení plnění Akčního programu NSBSP 2011-2020


Tagy:

NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany