Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině

V období leden-květen 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 178 a těžce zraněno 725 osob. V případě usmrcených osob se jedná historicky o 2. nejnižší počet, v případě těžce zraněných o historické minimum.

Usmrcených je stále příliš mnoho!

Z porovnání s předpoklady Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (dále jen„NSBSP“), která si klade za cíl snižovat počet usmrcených a těžce zraněných na silnicích, vyplývá, že v uvedeném období bylo na silnicích v ČR usmrceno o 45 % více osob, než byl stanovený předpoklad. Vzhledem k uvedené skutečnosti nelze předpokládat ani v letošním roce splnění vytýčeného cíle NSBSP, tzn., že nebude usmrceno více než 362 osob.

Vysočina: nejtragičtější krajská bilance!

V uplynulých pěti měsících bylo na Vysočině v důsledku dopravních nehod usmrceno již 17 osob, meziročně o 7 více (pozn. naprosto totožná bilance byla evidovaná také v Ústeckém kraji). Vysočina je tak prvním krajem, který „překonal“ vytýčený předpoklad pro celý rok 2019 již v květnu – dle NSBSP nemělo být v roce 2019 usmrceno na území kraje více než 15 osob! Detailním pohledem na jednotlivé dílčí cíle NSBSP je evidentní, že tuto bilanci do značné míry ovlivnilo nesprávné předjíždění (6 usmrcených) a nedání přednosti v jízdě (4 usmrcení), vysoký byl také počet usmrcených vinou řidičů nákladních vozidel (4 usmrcení).
 
Vysocina.jpg

Na Vysočině přitom v uplynulých měsících proběhlo mnoho akcí, zaměřených právě na Akce_Vysocina_1.jpgprevenci a bezpečnost v silničním provozu a další jsou plánované,“ komentuje smutnou bilanci Mgr. Tomáš Neřold, M.A.vedoucí SO BESIP MD, kterého doplňuje Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajský koordinátor dopravní prevence BESIP pro Kraj Vysočina: „Je realizována celá řada tradičních dopravně – preventivních programů, které cílí na všechny skupiny účastníků silničního provozu. Jedním ze základních kamenů naší práce je součinnost s Policií ČR při celé řadě dopravně - preventivních opatření. Dále během roku navštěvujeme už mateřské školy a centra, zároveň však pravidelně diskutujeme po boku seniorů.  V celkovém součtu se jedná o desítky setkání na území celého kraje. Zároveň se zaměřujeme na specifické skupiny. Na základě poptávky městských úřadů jsme se začali věnovat problematice bezpečného provozu elektrokol. Maminky v mateřských centrech a klubech mohou pravidelně navštěvovat naše přednášky v cyklu „Dámská jízda“. Za doposud nejefektivnější a inovativní projekt považuji setkávání studentů středních škol s BESIPem a zejména dopravním psychologem. V rámci projektu pracujeme s malou skupinou účastníků a dáváme jim nahlédnout do nástrojů právě dopravní psychologie. Ze strany studentů i učitelů se setkAkce_Vysocina_2.jpgáváme s pozitivním ohlasem zejména na možnost vyzkoušet si různé životní situace, které provoz vozidla přináší.
V letošním roce se uskuteční i první ročník Festivalu dopravní prevence a motorismu v termínu 14.
9. 2019. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci celé řady preventivních programů nebo automobil v řezu. Pokud bych jako krajský koordinátor měla hodnotit nejenom tu prevenci, ale reálnou dopravní situaci v kraji, tak nezbývá než konstatovat, že aktuálně je to velmi napjaté. Celý kraj protíná hlavní tepna ČR – D1 a v současném rekonstruovaném stavu ji zastaví i drobná dopravní nehoda v omezení. To znamená, že se dopravní zátěž přesouvá na silnice prvních a nižších tříd i do center měst. Další významnou tepnou kraje je pak silnice I/38, která jej protíná ze směru od Kolína až ke Znojmu. I zde je každoročně znát nárůst dopravy osobní, ale zejména MKD.

Tabulka_kraje_leden-kveten-2019.jpg

Senioři: 27% podíl na všech usmrcených!

Stárnoucí populace (osoby ve věku nad 65 let) je jedním z dílčích cílů NSBSP, v rámci kterých je právě u této kategorie účastníků silničního provozu evidován největší rozdíl mezi předpoklady a realitou. V uplynulých 5 měsících bylo oproti předpokladům NSBSP usmrceno o 38 % a těžce zraněno o 22 % více seniorů. Nejvyšší podíl 40 % usmrcených tvořili senioři v Plzeňském kraji, v případě těžce zraněných s 30% podílem dominoval Moravskoslezský kraj. Absolutně nejvíce (7) seniorů bylo usmrceno ve Středočeském a Jihočeském kraji, těžce zraněno (23) pak v Jihomoravském kraji.

Tabulka_dilci-cil_leden-kveten.jpg

Četnost příčin vzniku dopravních nehod se liší v závislosti na věku. Ve srovnání s ostatními věkovými skupinami, dochází u stárnoucí populace ke zvýšení četnosti nehod způsobených nedáním přednosti v jízdě. S rostoucím věkem dochází k poklesu fyzické i psychické kondice, v důsledku toho je ovlivněna zejména pozornost a reakční doba,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává: „U stárnoucí populace je v porovnání s ostatními věkovými skupinami vyšší procento případů, v nichž účastník na vzniklou nehodovou situaci nereagoval.
 
Detailní informace k aktuálnímu vývoji jsou k dispozici na našich stránkách.
  
[1] Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
[2] Hloubková analýzy dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz
 

Tomáš Neřold
vedoucí Samostatného oddělení BESIP
 
logo
+420 225 131 526 | +420 602 632 176
tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany