Řidič

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Řidič / Zásady bezpečné jízdy / Železniční přejezdy

Železniční přejezdy

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je přitom více než zarážející, protože pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. Rozhodli jsme se proto podpořit i z naší strany probíhající kampaně, které si kladou za cíl snížit počet mrtvých na železnici.

V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod.

Drážní inspekce usiluje o to, aby bylo co největší množství těchto přejezdů doplněno závorami. Tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový. Nicméně i na přejezdu se závorami platí stejné nejdůležitější pravidlo – když svítí červená, řidič zastaví před přejezdem a nepokračuje v jízdě. To platí i v případech, kdy jsou závory zdvižené nebo se zdvihají. Vlak je velký, těžký a vzhledem k velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po kolejích se autu nemůže nijak vyhnout. Auto, a je zcela jedno, zda osobní nebo nákladní, rozhodně není vhodným soupeřem na přetlačování. Bezpečnost je tak vždy na řidiči. Prostě a jednoduše – vlak má vždy přednost.

Kdo si počká, ten se dočká … a přežije

Na všech přejezdech tak platí stejná jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením nebo dokonce se závorami. Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. Žehrat nelze ani na to, že jste si blízkosti přejezdu nevšimli. Upozornění, že se k přejezdu blížíte je velmi dobře vidět už ze vzdálenosti minimálně 300 m. Určitě si pamatujete návěstní desky se třemi, dvěma a jednou šikmou čarou, které na přejezd upozorňují v násobcích 80 metrů. Ta se třemi pruhy je umístěna ve vzdálenosti 240 m před přejezdem, je doplněna výstražnou značkou, která řidiče upozorňuje na typ přejezdu – se závorami nebo bez závor.

Rychlost jízdy vlaku na přejezdu bez závor a světelného zabezpečovacího zařízení je normou ČSN 73 6380 omezena na 60km/h, nicméně v praxi bývá tolerována rychlost až 80km/h. Vlak ale vždy v dostatečné vzdálenosti před přejezdem houká, aby řidiče upozornil. V takovém případě se nepokoušejte přejet na poslední chvíli, ale zastavte. Tam, kde jsou světla, která blikají, také zastavte a počkejte, až blikat přestanou. Pak teprve jeďte.

Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Počítejte s tím, že z druhé strany může jet další vlak, který nevidíte. Zvedající se závory v takovém případě rychle spadnou a mohou vás náhle uvěznit na přejezdu. V takovém případě neváhejte, šlápněte na plyn a rozjeďte se proti závoře. Je lepší závoru přerazit, poškodit si vozidlo a projet, než zemřít pod koly rozjetého vlaku.

Co dělat v nouzi a zastavení železničního provozu

  • Posádka vozidla musí opustit vozidlo uvíznuté na trati – co nejrychleji!
  • Pokud je to možné, pokuste se vozidlo odstranit z jízdní dráhy vlaku. Bezpečná vzdálenost začíná 2,5 metru od osy nejbližší kolejnice. Pokud vozidlo odstranit nelze, zastavte železniční provoz.
  • Pro zastavení železničního provozu z bezpečnostních důvodů, např. auto uvízlé na přejezdu, okamžitě volejte některou z tísňových linek 112 nebo 150.
  • Operátor vás navede ke sdělení čísla přejezdu. Čas, který k tomu bude potřebovat, můžete zkrátit, pokud se již v průběhu volání podíváte na zadní stranu ramene výstražného kříže (přejezd bez světelného zařízení) nebo na zadní stranu světelné skříně. Číslo přejezdu má tvar Pxxxxx a je umístěno na všech výstražných křížích nebo světelných skříních.

 

Smutné statistiky nehod na železničních přejezdech

  • v roce 2012 bylo na železničních přejezdech usmrceno 17 osob, tj. o 1 více než v předchozím roce
  • celková závažnost dopravních nehod v roce 2012 činila 8,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2012 činila 94 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!!

Více informací ze statistik dopravních nehod na železničních přejezdech získáte zde.

Pravidla provozu jsou tu pro vaši bezpečnost

Chování řidičů na železničních přejezdech a v jejich blízkosti je upraveno zákonem o silničním provozu hned v několika paragrafech. Nejdůležitější jsou následující dva:

§ 28 – Železniční přejezd

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí- li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29
(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Nezapomínejte ani na to, že na železničním přejezdu a v jeho blízkosti se nesmíte ani otáčet a couvat nebo zastavit a stát ve vzdálenosti kratší než 15 metrů.

Hrozící sankce za vjetí na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno

Vjetína železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, je dle Zákona o silničním provozu považováno za přestupek.

Za tento přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč. Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát. V blokovém řízení se za tento přestupek uloží pokuta do 2 500 Kč; započítává se 7 bodů.

Nerespektování příslušných pravidel však s sebou může nést i riziko spáchání trestného činu. Dle Trestního zákona (Zákona č. 40/2009 Sb., v aktuálním znění)se může jednat mj. o obecné ohrožení z nedbalosti či ublížení zdraví z nedbalosti:

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Výzkum - Jak se na přejezdech chovají čeští řidiči

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. provedlo v létě a na podzim roku 2011 na vybraných železničních přejezdech průzkum chování uživatelů. Bylo zjištěno, že zatímco řidiči se nechovali v souladu s předpisy podle typu zabezpečení v 6 % - 50 % případů, u chodců to bylo cca 80 % - 90 %.  

Zpráva z výzkumu ke stažení zde. 

 

Doporučujeme také shlédnout výukový film Správy železniční dopravní cesty s názvem Na přejezdech chybují řidiči.

Respektujte pravidla. Auto vlak nezastaví a život máte jen jeden!

Zajímavá videa k problematice železničních přejezdů

 
 
 
 
 
Další zajímavá videa na http://www.ilcad.org/Videos.html
detail