Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu / Změny v pravidlech silničního provozu

Změny v pravidlech silničního provozu

Změny od 1. července 2013

Dne 25. dubna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní ustanovení, která byla novelou dotčena.

Celé aktualizované znění zákona č. 361/2000 Sb., s komentáři, vybranými judikáty a doplněné ilustracemi ke stažení zde.

Změny od 19. ledna 2013

Dnem 19. ledna 2013 nabývá účinnosti velká novela zákona o silničním provozu, která je obsažená v zákoně č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny navazují zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech, v platném znění. Kromě toho se novelou od 19. ledna 2013 zavádí též tzv. „objektivní odpovědnost provozovatele vozidla“, která by měla zabránit zneužívání institutu tzv. osoby blízké a tím přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva a nepřímo i k vyšší bezpečnosti silničního provozu vytvořením vyššího tlaku na umravnění neukázněných řidičů.

 

A)  Rozsah řidičského oprávnění

Od 19. ledna 2013 jsou řidičská oprávnění zákonem o silničním provozu v jeho § 80a vymezena dle přehledu na tomto odkazu (změny se budou týkat pouze nově udělovaných řidičských oprávnění).

Hlavní změny oproti stávající právní úpravě, pokud jde o řidičská oprávnění a jejich rozsah, lze shrnout následovně:

 • Skupina AM bude nově platit v celé Evropské unii (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013).
 • Nově zaváděná skupina A2 reaguje na tzv. princip postupného přístupu k řidičským oprávněním na motocykly a umožní odstupňování požadavků na věk a zkušenosti držitelů řidičského oprávnění pro motocykly.
 • Skupiny B a B+E se mění, pokud jde o rozsah oprávnění k řízení jízdních souprav, a to následovně:
  • se skupinou B (v základním rozsahu) udělenou po 19. lednu 2013 bude možné řídit pouze soupravy s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg a celková hmotnost jízdní soupravy nebude smět překročit 3,5 tuny;
  • zavádí se možnost rozšíření řidičského oprávnění skupiny B uděleného po 18. lednu 2013, a to tzv. doplňovací zkouškou z praktické jízdy, díky které bude s oprávněním skupiny B (v rozšířeném rozsahu) možné řídit s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg i jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost překročí 3,5 tuny; rozšířený rozsah řidičského oprávnění se v řidičském průkazu vyznačí u skupiny B pomocí harmonizovaného kódu „96“;
  • pro řízení soupravy s přípojným vozidel o celkové hmotnosti nad 750 kg již nebude za žádných okolností postačovat řidičské oprávnění skupiny B udělené po 18. lednu 2013, nýbrž bude nutné řidičské oprávnění skupiny B+E;
  • pokud by však měla celková hmotnost přípojného vozidla překročit 3,5 tuny, nebude již stačit ani řidičské oprávnění skupiny B+E udělené po 18. lednu 2013, nýbrž již bude nutné alespoň řidičské oprávnění skupiny C1+E (ačkoli samotné tažné vozidlo bude stále spadat do skupiny B).
 • S řidičským oprávněním skupiny B bude nově možné kromě mopedů řídit i motocykly zařazené do skupiny A1, pokud budou vybaveny automatickou převodovkou (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013); tato rovnocennost se však týká pouze území České republiky a nelze ji využít v zahraničí, a to ani v rámci jiných členských států Evropské unie.
 • Již nebude možné řídit traktory s řidičským oprávněním skupiny C či C+E uděleným po 18. lednu 2013; k řízení traktorů bude v takovém případě nutné mít řidičské oprávnění pro skupinu T, které však platí pouze na území České republiky.

Pro stávající držitele řidičského oprávnění, které bylo uděleno ještě před účinností novely, je podstatné, že jeho rozsah se v žádném případě nezužuje, novelou se však může rozšířit. Podle přechodného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 297/2011 Sb. totiž platí, že řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

 

B) Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Od 19. ledna 2013 se v zákoně o silničním provozu (§ 125f až 125h) zavádí tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, kterou má dojít ke znemožnění častých výmluv na tzv. osobu blízkou při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Nově bude platit, že v případě, kdy se nepodaří zjistit totožnost řidiče, který se s vozidlem dopustil přestupku, pokutu místo něj zaplatí provozovatel daného vozidla. Podobná úprava funguje v celé řadě jiných států, například ve Francii či Nizozemí a od poloviny loňského roku také na Slovensku. Zkušenosti ukazují, že z dlouhodobého hlediska tato úprava výrazně přispívá ke snížení počtu dopravních přestupků, a co je mnohem podstatnější, i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla se týká pouze případů, kdy budou současně splněny tyto podmínky:

 1. bude zjištěno porušení pravidel provozu vykazující znaky přestupku,
 2. nepůjde o dopravní nehodu,
 3. porušení pravidel provozu bylo zjištěno automatizovaným systémem bez obsluhy (např. automatizovaným radarem), nebo k němu došlo nedovoleným zastavením nebo stáním (tj. špatným parkováním), a
 4. totožnost řidiče vozidla není známa.

Provozovateli vozidla se uloží pokuta ve výši, která odpovídá pokutě za daný přestupek, jehož se řidič s vozidlem dopustil, přičemž nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč. Provozovateli vozidla však nebude možné ani uložit zákaz činnosti, ani mu zaznamenat body v bodovém hodnocení. V zájmu snížení administrativní zátěže zavádí novela možnost rychlé vyřešení věci s provozovatelem vozidla méně formalizovanou výzvou k uhrazení tzv. „určené částky“, kterou stanoví příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Uhrazení „určené částky“ může být pro provozovatele vozidla výhodné tím, že tato „určená částka“ bude nižší než pokuta, která by byla provozovateli uložena po provedeném správním řízení v případě, že by na dobrovolné uhrazení určené částky nepřistoupil, a navíc se tím provozovatel vozidla vyhne povinnosti hradit náklady správního řízení.

Provozovatel se bude moci na řidiči, v důsledku jehož přestupku musel pokutu zaplatit, hojit soukromoprávní cestou.

Změny od 1. ledna 2013

Dnem 1. ledna 2013 nabývají účinnosti dvě novely zákona o silničním provozu, a to:

 1. zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky;
 2. zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pokud jde o zákon č. 18/2012 Sb., ten obsahuje pouze drobnou novelu zákona o silničním provozu, která souvisí s přijetím nového zákona o Celní správě České republiky. Jedná se v podstatě o jedinou změnu, díky které celníci získávají oprávnění zastavovat z jedoucího vozidla jiná vozidla jedoucí ve stejném směru jízdy pomocí rozsvícení nápisu „STOP“, a to zepředu i zezadu (§ 79 odst. 2 zákona o silničním provozu). Dosud toto oprávnění měla pouze Policie České republiky a obecní policie.

Text zákona č. 18/2012 Sb. naleznete zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23690

Druhý z uvedených zákonů účinných od 1. ledna 2013, tj. zákon č. 396/2012 Sb., do českého právního řádu přináší zcela nový právní institut nazvaný „exekuce pozastavením řídičského oprávnění“. Tématicky tato změna souvisí se změnami účinnými od 8. prosince 2012, neboť i v tomto případě změny směřují ke zvýšení vymahatelnosti dlužného výživného.

Exekuci pozastavením řidičského oprávnění bude možné nařídit pouze v případě, bude-li exekutorem vymáháno dlužné výživné na nezletilé dítě. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a)   prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b)   zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů.

Osobě, na kterou bude uvalena exekuce pozastavením řidičského oprávnění, nebude možné jiné řidičské oprávnění udělit. Takové osobě rovněž vznikne povinnost neprodleně odevzdat řidičský průkaz.

Text zákona č. 396/2012 Sb. naleznete zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6289

Změny od 8. prosince 2012

Dnem 8. prosince 2012 nabývá účinnosti zákon č. 390/2012 Sb., který obsahuje v pořadí již třicátou druhou novelu zákona o silničním provozu.

Novela do českého právního řádu přináší zcela nový právní institut v podobě tzv. „přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel“.

Podle nového § 196a trestního zákoníku platí, že pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku) může soud uložit i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.

Bude-li pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy takovéto přiměřené omezení uloženo, znamená to, že na základě § 94a zákona o silničním provozu pozbývá řidičské oprávnění, o jehož vrácení může požádat teprve poté, co uvedené přiměřené omezení pomine (tj. až poté, co zaplatí dlužné výživné). Přitom bude postupováno stejně, jako v případě vracení řidičského oprávnění po vykonání zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Text zákona č. 390/2012 Sb. naleznete zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6288.

Změny od 1. září 2012

Dnem 1. září 2012 nabývá účinnosti zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem byla změněna celá řada zákonů, především pak trestní řád, a to s cílem zefektivnit projednávání méně závažných trestných činů a tím obřemenit soudům.

Mezi novelizovanými zákony je rovněž zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jehož změny rovněž bezprostředně navazují na změny v trestním řádu, takže se netýkají přímo pravidel provozu, ale zejména úpravy řidičských oprávnění a bodového systému. Souvisí to s tím, že právě silniční provoz představuje oblast, v níž je páchána celá řada takových trestných činů, ať už úmyslně či z nedbalosti.

Jedná se konkrétně o následující novinky v zákoně o silničním provozu:

 1. Zatímco doposud se pachatelům trestných činů v silničním provozu zaznamenávaly body v bodovém hodnocení řidičů pouze v případě, kdy jim byl za trestný čin uložen odsuzujícím rozsudkem trest, počínaje 1. zářím 2012 se body budou zaznamenávat i těm řidičům, jejichž trestní stíhání pro trestný čin spáchaný bodově hodnoceným jednáním bude podmíněně zastaveno, nebo u nichž bude rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání. Tím odpadne dosavadní zvýhodnění těch pachatelů trestných činů, u nichž došlo namísto odsouzení k alternativnímu vyřešení trestní věci a kteří se doposud záznamu v bodovém hodnocení vyhnuli.
 2. Kromě toho, že se jim budou zaznamenávat body, může mít případné podmíněné zastavení trestního stíhání či podmíněné odložení návrhu na potrestání pachatele trestného činu v silničním provozu nově vliv i na trvání jeho řidičského oprávnění. Doposud platilo, že řidičské oprávnění pozbývá přímo ze zákona ten, komu byl pravomocně uložen (soudem či správním orgánem) trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Důvody pozbytí řidičského oprávnění se od 1. září 2012 nově rozšiřují i na případy těch řidičů, jejichž trestní stíhání pro trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo u nichž bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, pokud se v této souvislosti zavázali zdržet se po zkušební dobu řízení motorových vozidel. Tento jejich závazek bude tedy mít stejné právní účinky, jaké by měl odsuzující rozsudek pro trestný čin s uložením zákazu činnosti. Rovněž pro vrácení řidičského oprávnění budou tito pachatelé trestných činů podléhat stejnému režimu jako ti, jimž byl za trestný čin uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel. Uplyne-li tedy ode dne právní moci příslušného rozhodnutí, na jehož základě řidič pozbyl řidičské oprávnění, doba delší než jeden rok, bude žadatel o vrácení řidičského oprávnění povinně prokázat zdravotní způsobilost, a co je ještě podstatnější, rovněž se bude muset podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti.
 3. Okruh osob, jimž nelze udělit řidičské oprávnění, se od 1. září 2012 nově rozšiřuje o ty, kteří jsou ve výkonu zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázali zdržet se v průběhu této zkušební doby řízení motorových vozidel. Smyslem této novinky tedy je zabránit tomu, aby uvedený závazek mohl být pachateli trestných činů v praxi obcházen.
 4. V zájmu toho, aby se pachatelům trestných činů spáchaných v silničním provozu znemožnilo mařit opatření přijatá na základě trestního řádu, se právní úprava doplňuje o povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností informovat příslušný orgán činný v trestním řízení:

  a) o odevzdání řidičského průkazu osobou, která se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, a

  b) o podání žádosti o řidičské oprávnění osobou, která se takto zavázala zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; v tomto případě bude obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen informovat příslušný orgán činný v trestním řízení také o tom, zda takový žadatel o řidičské oprávnění doložil odbornou způsobilost, což by nasvědčovalo tomu, že se mohl dopustit maření výkonu úředního rozhodnutí přinejmenším řízením motorového vozidla v průběhu praktické části přezkoušení.

Změny od 13. června 2012

Dne 13. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 197/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou zákona o silničním provozu byla umožněna přeprava dětí v přípojném vozíku pro přepravu dětí, a to na všech druzích pozemních komunikacích, na nichž není jízda na jízdním kole vyloučena.

Zákon současně stanoví pravidla pro používání těchto dětských vozíků. Stanoví se, že osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1 200 mm až 1 600 mm nad úrovní vozovky.

Dále se uvedenou novelou umožňuje, aby osoba starší 18 let vezla dítě na dětském kole připojeném k jejímu jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Změny od 1. června 2012

Dnem 1. června 2012 nabyla účinnosti převážná část zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mezi novelizovanými zákony je i zákon o silničním provozu, v němž byly uvedenou novelou provedeny následující změny:

1. Došlo ke zpřesnění výjimky z povinnosti podstupovat dopravně psychologické vyšetření. Díky tomu bylo vyjasněno, že povinnost osoby žádající o vrácení řidičského oprávnění poté, co dosáhla celkové počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, absolvovat dopravně psychologické vyšetření se vztahuje i na řidiče vozidel požární ochrany, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, zpravodajských služeb, ozbrojených sil ČR a řidiče provádějící bezúplatnou silniční dopravu soukromé povahy.

2. Došlo ke zpřesnění požadavků na přílohy žádosti o vrácení řidičského oprávnění po vykonání zákazu činnosti. Díky tomu bylo vyjasněno, že k žádosti o vrácení řidičského oprávnění se přikládá doklad o odborné způsobilosti žadatele pouze v případě, pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ke dni podání žádosti uplynul více než 1 rok.

3. Na základě požadavků plynoucích z práva EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009) byl do zákona doplněn nový § 125i, který upravuje výměnu informací mezi příslušnými úřady ohledně některých pravomocných rozhodnutí o sankcích uložených osobě, jež je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly, nebo odpovědnému zástupci této osoby.

4. Došlo ke změně lhůty pro povinné výměny starších vzorů řidičských průkazů. Všechny dosud platné řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004 díky tomu podléhají povinné výměně ve lhůtě do 31. prosince 2013. Důvodem je sblížit tyto lhůty s koncem platnosti prvních průkazů profesní způsobilosti řidiče vydávaných podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tím výrazně uspořit veřejné prostředky a snížit administrativní zátěž pro řidiče z povolání.

Změny od 11. dubna 2012

Dnem 11. dubna 2012 nabyla účinnosti část zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

K uvedenému datu byl touto novelou zpřesněn výčet povinností, z nichž platí výjimka pro řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. Odstraňuje se tak chyba vzniklá při jedné z předchozích novelizací, v jejímž důsledku byli řidiči vozidel s právem přednostní jízdy paradoxně povinni zastavovat před přechody pro chodce a dávat chodcům přednost.

Změny od 1. dubna 2012

Dnem 1. dubna 2012 byl zákon o silničním provozu novelizován zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Uvedenou novelou došlo v zákoně o silničním provozu k toliko terminologickým změnám, jež navazují na novou terminologii obsaženou:

 1. v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 2. v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a
 3. v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Změny od 1. ledna 2012

Zákon o silničním provozu byl s účinností od 1. ledna 2012 novelizován třemi zákony, a to:

 1. zákonem č. 297/2011 Sb.
 2. zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 3. zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Zákonem č. 297/2011 Sb., jehož hlavní část nabývá účinnosti až dnem 19. ledna 2013, došlo od 1. ledna 2012 k následujícím změnám:

 • zpřesnění definice „obvyklého bydliště“, která nyní navazuje na úpravu v právu Evropské unie – směrnicích o řidičských průkazech (91/439/EHS a 2006/126/ES),
 • doplnění definice místa studia, která navazuje na úpravu ve směrnicích Evropské unie o řidičských průkazech (91/439/EHS a 2006/126/ES),
 • doplnění výčtu dokladů přikládaných k žádosti o řidičské oprávnění a o řidičský průkaz o doklad prokazující obvyklé bydliště na území ČR v případě žadatele, který zde nemá trvalý pobyt, popřípadě návrh jiného důkazního prostředku k prokázání obvyklého bydliště žadatele v ČR, nebo potvrzení o žadatelově studiu na území ČR,
 • výslovný zákaz udělit řidičského oprávnění osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě EU nebo EHP pozastaveno nebo odejmuto, nebo jíž byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění (např. doba zákazu činnosti či doba „vybodování“); neexistenci těchto překážek pro udělení řidičského oprávnění je žadatelem dokládána čestným prohlášením, jehož pravdivost je možné v pochybnostech v jiném státě ověřit,
 • doplnění nového důvodu pro obligatorní odnětí řidičského oprávnění, vyjde-li po jeho udělení najevo, že žadatel nesplňoval podmínky pro jeho udělení; v případě obvyklého bydliště nebo alespoň šestiměsíčního studia v ČR lze tuto skutečnost dodatečně zhojit,
 • doplnění povinnosti každého lékaře, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý, oznámit tuto skutečnost neprodleně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia takové osoby,
 • rozšíření výjimky z povinnosti podstupovat pravidelná dopravně psychologická vyšetření o řidiče vozidel Vězeňské služby ČR a zpravodajských služeb ČR.
 • Změny provedené zákonem č. 329/2011 Sb. jsou vesměs terminologické a reaguje jimi na novou terminologii zaváděnou cit. zákonem v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 • Změny provedené zákonem č. 341/2011 Sb. souvisejí se zřízením Generální inspekce bezpečnostních sborů jako samostatného bezpečnostního sboru České republiky a spočívají v doplnění:
 • výjimky z povinnosti dodržovat nejvyšší povolenou rychlost pro vozidla Generální inspekce bezpečnostních sborů při plnění jejích úkolů,
 • oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů při plnění používat zvláštní výstražné světla modré barvy, případně doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení,
 • oprávnění příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů zastavovat vozidla,
 • oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů dálkově a nepřetržitě přistupovat do centrálního registru řidičů.
detail