Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu / Vyhláška o evidenci dopravních nehod a o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

Vyhláška o evidenci dopravních nehod a o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

Evidence dopravních nehod je podle zákona o silničním provozu vedena Policií České republiky a obsahuje

a) údaje o účastnících dopravní nehody,

b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě,

c) údaje o místu a době dopravní nehody,

d) údaje o příčinách dopravní nehody.

Kromě toho existuje ještě Centrální evidence dopravních nehod vedená Ministerstvem vnitra, do které Policie České republiky předává aktualizované podklady.

Údajů z evidence dopravních lze poskytnout na základě písemné žádosti pouze:

a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů (bezplatně),

b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů (bezplatně),

c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil (za úhradu),

d) orgánům činným v trestním řízení (bezplatně),

e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost (bezplatně),

f) fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené (za úhradu),

g) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem (za úhradu).

Způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod stanoví vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.

Údaje z evidence dopravních nehod se právnickým a fyzickým osobám uvedeným výše pod písmeny c), f) a g) poskytují pouze za úhradu, jejíž druh a výši stanoví vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod. V současné době tato úhrada činí 100 Kč.

Platné znění vyhlášky o evidenci dopravních nehody
Platné znění vyhlášky o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

 

detail