Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Dopravní výchova

Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Naším cílem bylo dopravní výchovu tak, aby vznikl jednotný ucelený koncepční výukový materiál, který bude odstartován v mateřských školách, tj. v předškolním věku, a následně rozvíjen na základních a středních školách.

Dopravní výchovu mohou školy zařadit, v souladu  jejichž svými školními vzdělávacími programy, do různých předmětů, jako např. prvouky, nauky o světě, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy atd.

Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu vyhlašuje celostátní programy ke zvýšení účinnosti dopravní výchovy. Jedním z nich je Tematický plán dopravní výchovy, který systematicky nastiňuje teoretickou a následně i praktickou výuku mladých cyklistů na dopravních hřištích.

Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova (DV) se skládá z 5 hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat s lektorem dopravní výchovy přímo ve škole nebo na dopravním hřišti. Následuje dalších 5 hodin věnovaných praktickému výcviku na dětském dopravním hřišti (DDH). Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po DDH, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“.

Počty škol a žáků zapojených do DV za I. pololetí 2013

 Kraj

Počet škol v kraji

Počet zapojených

Počet žáků 4. tříd

Počet zapojených 

absolutně

v %

absolutně

 v %

Jihočeský

225

103

45,8

5617

3204

57,0

Středočeský

525

288

54,9

12690

8340

65,7

Ústecký

276

152

55,1

8123

4550

56,0

Pardubický

250

146

58,4

4824

2883

59,8

Královéhradecký

239

166

69,5

5020

3734

74,4

Moravskoslezský

444

312

70,3

11042

8350

75,6

Jihomoravský

455

346

76,0

10147

8406

82,8

Karlovarský

110

88

80,0

3067

2638

86,0

Hl. m. Praha

194

160

82,5

8422

4052

48,1

Vysočina

236

195

83,0

4687

3889

83,0

Plzeňský

197

165

83,8

5196

4508

86,8

Zlínský

251

213

84,9

5199

4420

85,0

Olomoucký

289

262

90,7

5522

5338

96,7

Liberecký

208

195

93,8

4148

3987

93,1

Celkem

3898

2791

71,6

93706

68299

72,9

V rámci České republiky je v současné době zapojení škol do dopravní výchovy 71,6 %, což je oproti roku 2012 nárůst o 4,1 %. Toto je velmi příznivé hodnocení, neboť poslední tři roky je zaznamenáván nárůst škol, které se do dopravní výchovy aktivně zapojují. 

Procentuální účast škol na DV ve školním roce 2011/12 a 2012/13 dle krajů 

Z grafu vyplývá, že ve většině krajů došlo k nárůstu škol zapojených do DV. Největší nárůst je zaznamenán v krajích Vysočina (+ 13,9 %) a Středočeském (+ 13,8 %). Nejvíce zapojených škol, z celkového počtu škol v kraji, má již pravidelně Liberecký kraj.

Dalšími ukazateli, které mají velkou vypovídací hodnotu, je počet zapojených žáků do DV a úspěšnost při závěrečných zkouškách. Komplexní hodnocení účasti na DV z pohledu zapojených žáků a počtu zkoušek je v následujícícm grafu. 

 Procentuální účast žáků 4. tříd na DV a na zkouškách na průkaz cyklisty ve školním roce 2012/13 dle krajů.

BESIP připravil pro žáky i pedagogy ucelenou řadu výukových materiálů a pomůcek, včetně nastínění variabilních výukových metod a forem, které mohou školy při implementaci dopravní výchovy do svých školních vzdělávacích programů zakomponovat.

 

 

detail