Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Základní informace o projektu

Základní informace o projektu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl do roku 2010 snížit počet obětí dopravních nehod na polovinu. Jelikož významná část těchto obětí zahyne v intravilánu obcí, je nutné pro dosažení výše uvedeného cíle výrazně zvýšit bezpečnost silničního provozu na území měst a obcí. Vzhledem k vysokému počtu obcí a neexistenci okresních úřadů je třeba vytvořit nejen řešení pro obce, ale také způsob vzájemné spolupráce a komunikace obcí mezi sebou a obcí s kraji.

Na území obcí dochází k 70% dopravních nehod. Z celkového počtu usmrcených při dopravních nehodách připadá 37% usmrcených na nehody v obci. Celých 50% těžce zraněných a 60% lehce zraněných je zapříčiněno nehodami v obci.

V rámci České republiky existuje několik projektů, jejichž cílem je vytvoření bezpečného a zdravého prostředí v rámci obcí, například projekty „Bezpečná komuna“, „Zdravá města“, „Partnerství“; „Bezpečná lokalita“, případně dílčích projektů zaměřených na konkrétní cílovou skupinu – „Bezpečná škola“ apod. Tyto projekty ovšem nejsou primárně zaměřeny na problematiku bezpečnosti silničního provozu a tato problematika je v nich často akcentována jen minimálně.

Z výše uvedených důvodů předkládáme projekt „Bezpečná obec“, jehož cílem je shrnout dosavadní zkušenosti, vytvořit metodiku pro aktivity obcí a podpořit zapojení obcí do řešení bezpečnosti silničního provozu. Tento projekt by měl pokrývat komplexní oblast bezpečnosti silničního provozu v obcích počínaje dopravní výchovou, dopravním zklidňováním atd., až po informace o možnostech financování úprav infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na tvorbě projektu se budou podílet členové pracovní skupiny BESIP. Členy budou také zástupci PČR, státní správy, místní samosprávy a nestátních neziskových organizací.

Návrh je plně v souladu s „Národní strategií bezpečnosti silničního provozu“ a s Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“ (dílčí úkol č. 9.1.).

Nehodovost v obcích je specifická. Často na ni mají vliv místní zvláštnosti. Následky dopravních nehod v obci jsou velmi vážné, a proto je naší snahou vytvořit občanům a místní samosprávě co nejlepší podmínky k řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu.

Cíle projektu „Bezpečná obec“:

  1. zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích, snížení počtu mrtvých a zraněných
  2. informovat odpovědné osoby v obcích o stavu bezpečnosti silničního provozu v obcích a možnostech jejího zvýšení
  3. zpřístupnit obcím informace o možných řešeních v oblasti BESIP
  4. vzbudit zájem obcí o problematiku bezpečnosti silničního provozu
  5. podpořit a pomoci při koordinaci spolupráce obcí v oblasti BESIP


Schéma členění projektu Bezpečná obec

SchemaPBO1.jpg

Stěžejní součástí projektu je tvorba metodiky pro činnost obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tato metodika by měla přispět k lepší orientaci příslušných subjektů v problematice bezpečnosti silničního provozu, zejména by měla ukázat na možnosti zefektivnění práce a nabídnout možné aktivity v této oblasti. Metodika plně odpovídá požadavkům vlády specifikovaným v „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“. Činnosti budou dále členěny dle oblastí a příslušnosti jednotlivým subjektům. 

detail