Působnost Krajů, měst a obcí

Analytické aktivity

Obce

 • sledují nehodovost na svém území, při této činnosti spolupracují s místně příslušným oddělením dopravní policie 
 • vyhledávají nehodové lokality, vedou evidenci nehodových míst navrhují řešení a podílí se na jejich realizaci. Při vyhledávání nehodových lokalit využívají nehodové statistiky a spoluprací s občany a institucemi
 • monitorují, případně podporují zájem, aktivity občanů a dalších subjektů v oblasti prevence, dopravní výchovy či první pomoci

Obce s rozšířenou působností

 • v rámci odboru dopravy sleduje personální zajištění vyškolenými odborníky v oblasti bezpečnosti na úrovni obcí.
 •  sledují využití dětských dopravních hřišť a ostatních zařízení sloužících k výuce a zdokonalování dovedností a návyků správného chování v silničním provozu.

Kraje 

 • analyzuje komplexně dopravní situaci na území kraje, zatížení komunikací, nehodovost a kritická místa
 • využívají analytických informací o dopravních hřišť a ostatních zařízení sloužících k výuce a zdokonalování dovedností a návyků správného chování v silničním provozu poskytovaných obcemi s rozšířenou působností

Ministerstvo dopravy

 • připravuje se...

Související dokumenty

Národní strategie BESIP a akční plány realizace Národní strategie pro jednotlivé roky.
CDV metodické podklady, vyhodnocení, technické podmínky atd.
Jako vzorové lokality mohou být zmíněny následující: Liberecký kraj, Rokycany, Kroměříž. Prostřednictvím informací na www je možno získat kontakty a aktuální informace i zkušenosti z uvedených

Řídící a koordinační aktivity

Obce

 • spolupracují při tvorbě projektů zaměřených či týkajících se bezpečnosti silničního provozu
 • napomáhají rozvíjet vhodné aktivity občanů a dalších subjektů v oblasti prevence, dopravní výchovy či první pomoci
 • spolupracují s obcemi s rozšířenou působností a kraji v oblasti akcí na podporu bezpečnosti silničního provozu, aktivně podporují komunikaci a informovanost v horizontální i vertikální rovině v řešené problematice
 • zajišťují distribuci informačních materiálů a rozšiřování informací na území obce

Obce s rozšířenou působností

 • koordinuje činnosti obcí v oblasti BESIP
 • distribuuje informace a materiály obcím
 • napomáhají obcím při podávání žádostí o granty z oblasti bezpečnosti silniční dopravy
 • v maximální možné míře předávají informace z krajů na obce
 • v rámci odboru dopravy podporuje popřípadě organizuje školení odborníku v oblasti bezpečnosti
 • zahrnují do rozpočtu aktivity a projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti

Kraje

 • koordinuje činnosti obcí a dalších subjektů na území kraje v oblasti BESIP distribuuje informace a materiály
 • metodicky vedou obce při zadávání a kontrole projektů dopravní infrastruktury.
 • v souladu s Národní strategií BESIP vypracovává strategické a koncepční dokumenty silniční bezpečnosti pro území kraje
 • navrhuje řešení – koncepční i jednotlivých, konkrétních úkolů

Ministerstvo dopravy

 • Seznam krajských pracovníků BESIP

Související dokumenty:

detail