Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravní inženýrství / Zklidňování a rychlostní chování

Zklidňování a rychlostní chování

Zklidnění dopravy představuje souhrn opatření, kterými se snažíme zejména zajistit vyšší míru bezpečnosti na průtahu a navazujících úsecích komunikací. Zklidnění má ale také za následek snížení ekologické zátěže snížením emisí, prašnosti, hlučnosti a obecně snížením spotřeby pohonných hmot.

Technické podmínky (dále jen „TP“) pro úpravu průtahů obcemi poskytují primární podklady pro zorientování se v dané problematice. Jsou zde uvedeny používané a doporučené stavební prvky, možnosti a vhodnost jejich aplikace. Tyto TP se týkají komunikací funkční třídy B1, B2 případně B3, tj. tzv. průtahů silnic obcemi. Jedná se o silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy. Je však nutno zdůraznit, že tyto podmínky nepodávají univerzální návod pro rekonstrukci komunikací v intravilánu. Vždy je potřeba danou situaci posuzovat komplexně z hlediska stavebně dopravního, bezpečnostního, urbanistického atd. Vliv na konkrétní provedení dané úpravy komunikace mají například také inženýrské sítě. 

Se zklidňováním dopravy úzce souvisí rychlostní chování. V České republice je stále ve velké míře brán požadavek dodržování maximální rychlosti v obci 50km/hod za přemrštěný. V případě, že zvážíme neměnné fyzikální zákonitosti, rozhledové poměry a vliv lidského faktrou, shledáme často uvedenou rychlost v osídlených oblastech za vysokou. Důkazem efektivnosti a nutnosti redukce rychlosti v obcích a ve zklidněných zónách až na 30km/hod nám může být rozšíření zón tempo třicet v řadě zemí EU.

Ať už při návrhu nového nebo při rekonstrukci starého průtahu obcí musí být zabezpečeny v první řadě tyto požadavky:

 • maximální bezpečnost účastníků silničního provozu
 • šetrnost k životnímu prostředí
 • dobré podmínky pohybu nemotorizovaných účastníků
 • odpovídající návaznost na okolní dopravní síť a funkční celky
 • kvalitní urbanistické zpracování začlenění komunikace do daného prostředí

Možnosti úprav průtahů

Pro dosažení požadovaných výsledků není dostačující provést úpravy pouze v obci, proto v novém pojetí úprav průtahů se uplatňují následující úpravy a opatření:

 • opatření před vjezdem do obce
 • úpravy na vjezdu do obce
 • úpravy na průtahu v obci

Úpravy na vjezdu do obcí mohou mít širší funkční význam. Na vjezdu do obce je vhodné provést takové stavebně-psychologické úpravy, které zabrání vjíždějícímu řidiči jízdu vysokými rychlostmi jakými se pohybuje mimo obec. Zároveň můžeme dosáhnout jisté homogenizace dopravního proudu. Mezi používané stavební prvky a úpravy patří například:

 • směrové vychýlení jízdního pruhu
 • umístnění stavebního prvku brány
 • malé okružní křižovatky
 • optické zúžení komunikace
 • posílení prvků zeleně
 • úprava povrchu komunikace jako psychologická podpora předchozích opatření.

Používané stavební prvky

Dělící ostrůvky lze aplikovat v různých variantách a to jak ve vjezdech do obcí, tak také v obcích. Nejpoužívanější jsou následující: 

 • dělící ostrůvky na vjezdu do obcí pro snížení rychlosti vozidel
 • dělící ostrůvky pro chodce
 • dělící ostrůvky pro ochranu levého odbočování

Příklad okružní křižovatky s vhodně provedeným středovým ostrůvkem Praha 2


Zdroj: Ing. Jindřich Frič - Vliv úprav organizace silničního provozu v intravilánu
na bezpečnost a plynulost dopravy

detail