Liberec - Husova ulice

Celková situace

Přechod pro chodce leží na silnici III/29020  na ulice Husova, severozápadně od centra města. Tato komunikace je výpadovou komunikací směrem na Bedřichov. V zimních měsících je hojně využívána jako spojovací trasa do Jizerských hor.

Přechod leží mezi dvěmi stykovými křižovatkami s ulicemi Vítězná a Klášterní. 

Ulice Husova, na níž se nacházejí sledované přechody, je vedena v přímé, bez významných výškových poměrů. Ulice Vítězná v blízkosti přechodů je do křižovatky vedena do prudkého stoupání.
Ulice Klášterní směrem k ulici Husova mírně klesá. 

Přechody se nachází na přístupové trase do školy, v blízkosti banky a drobných obchodů.

Schéma dopravní situace

Husova - Liberec

Opatření a jeho vlivy

Komunikace na ulici Husova je v místě lokality, a v podstatě v celé své délce, vedena v přímé. Problematická se tedy především jevila vysoká rychlost vozidel a časté nedání přednosti v jízdě vozidlům jedoucím v trase Klášterní  - Husova, která je hlavní komunikací. Vzhledem k blízkosti školy bylo zároveň nutné zvýšit bezpečnost na obou přechodech pro chodce. 
Roku 1994 byly na přechodech zřízeny střední dělící ostrůvky na ochranu chodců. Současně s nimi byly realizovány odbočovací pruhy na vedlejší ulici Vítězná, která se do ulice mezi oběma přechody napojuje  kolmo. 
Ve stejné době byly v místě, kde se z části ulice Husova stává vedlejší silnice a hlavní silnice pokračuje po ulici Klášterní, provedeny oboustranně vysazené chodníkové plochy, které zvýrazňují vedení hlavní komunikace.

Vchod do školy je od silnice oddělen zábradlím po celé délce mezi oběma přechody. Chodník není od souběžné silnice oddělen  zelenou plochou. Přechody jsou provedeny bezbariérově, čekací plochy u přechodu na chodníku a mezi ostrůvky mají dlážděný povrch. Přechod je vodorovným dopravním značením vyznačen dle platných předpisů  pouze v místech jízdních pruhů.

Šířka komunikace se při realizaci opatření neměnila. Mezi protisměrné  jízdní pruhy byly vloženy fyzické ostrůvky. Šířka ostrůvku je 3,5m (ostrůvek blíže k Bedřichovu) a 2,8m ostrůvku směrem k centru. Šířka jízdních pruhů po úpravě je 3,5m, šířka přechodů je 3,0m.

CZElibhus0506013ja.jpg

CZElibhus0506011ja.jpg

Funkční využití

Členěním místních komunikací podle struktury osídlení, dopravního významu a vazby na komunikace ve volné krajině se tato komunikace řadí do třídy C3.
Opatření je vcelku zdařilé, přechody pro chodce umístěné v blízkosti základní školy jsou bezpečnější a ozeleněné ostrůvky zvyšují viditelnost a estetičnost sledovaného úseku ulice.

Výhody:

  • zlepšení podmínek pro  přecházení - rozdělení přecházení  na dva úseky, 
  • redukce šířek jízdních pruhů, 
  • zvýraznění křižovatky s tzv.  zalomenou předností pomocí  vysazených chodníkových ploch, 
  • vytvoření levého odbočovacího  pruhu a jeho ochrana pomocí  ostrůvku, 
  • ochranné ostrůvky jsou osázeny vegetací.

Nevýhody:

  • ostrůvky jsou málo výrazné, 
  • svislé dopravní značení na čelech  ostrůvků může zaclonit malou postavu, 
  • provedena pouze bodová úprava, ulice Husova je vedena v přímé 
  • průhled na velkou vzdálenost, 
  • dělící prvek na ulici Vítězné provedený z betonového bloku zhoršuje rozhled v křižovatce.

CZElibhus0506011ja.jpg

Souhrnné údaje

Charakteristika: přechod pro chodce, ovlivnění individuální dopravy,

Městská funkce: výpadová komunikace směrem na Bedřichov,

Dopravní funkce: silnice třídy C3 - III/29020,

Realizace:1994,

Finance: nejsou známy.

detail