Brno – Komín – zastávka MHD

Celková situace

Obě zastávky pod názvem Svratecká leží na ulici Hlavní, která je páteřní komunikací městské části Brno - Komín. Tato lokalita je považována za centrum Komína. Komunikaci lemují obytné domky, v blízkosti jsou dvě restaurace a prodejny potravin, drogerie a drobného zboží. 

Zastávka je obsluhována dvěma denními trolejbusovými  a jednou noční autobusovou linkou. S tramvajovými zastávkami vzdálenými cca 150 m, tvoří obě zastávky přestupní uzel. S nimi jsou spojeny ulici Svrateckou, která slouží převážně pěšímu provozu. Ulice Hlavní navazuje na ulice vedoucí od Bystrce a od Komína, sídliště a z opačného směru od Žabovřesk a Jundrova.

BrnoKONIN03.jpg

Funkční využití

Členěním místních komunikací se tato komunikace řadí do třídy C2.

Zastávky obsluhuje trolejbusová linka  jedoucí v trase Bystrc - Královo Pole, nádraží a linka  v trase Česká (centrum města) - Komín, sídliště.
Noční autobusová linka spojuje Komín, sídliště s přestupním uzlem Hlavní nádraží a dále s Mariánským údolím v Líšni.

BrnoKONIN2.jpg

Parametry přechodu pro chodce

 • délka zastávkového pruhu...............42,0 m, 
 • šířka jízdního pruhu v zastávce.........3,4 m, 
 • délka středního dělícího ostrůvku....42,0 m, 
 • šířka ostrůvku....................................1,5 m.

Opatření a jeho vlivy

Důvodem vytvoření zátkové zastávky MHD byla snaha městské části Komín o zklidnění této obasti odkloněním tranzitní individuální a hlavně nákladní dopravy na souběžnou komunikaci vyššího dopravního významu a  vytvoření bezkolizní přestupní vazby trolejbus - tramvaj.

K úpravě zastávek vložením středního dělícího ostrůvku došlo v průběhu roku 1994. 

Ostrůvek je navýšený cca o 10 cm, dlážděný barevnou zámkovou dlažbou a na čelech osazený honory (Z3 + C4a). Zastávka je na komunikaci fyzicky odlišena  jiným povrchem - žulovými kostkami, vozovka je v ostatní části živičná. 

Zastávka směrem k centru je vybavena přístřeškem a lavičkami pro cestující, přilehlé chodníky a plochy pro pěší jsou ze zámkové dlažby. 

Ve vzdálenosti 30 m od zastávek ve směru k ulici Svratecké je přechod pro chodce. 

Hlavní funkcí tohoto uspořádání je omezení individuální automobilové dopravy v době, kdy je v zastávce vozidlo MHD. Chodcům tak nehrozí nebezpečí střetu s projíždějícím vozidlem. Předjíždění vozidla MHD zabraňuje střední dělící ostrůvek.

Výhody

 • bezpečné přecházení přes ulici, 
 • zabránění předjíždění v místě zastávky, 
 • zklidnění této komunikace, 
 • převedení dopravy na souběžné, dopravně významější komunikace, 
 • zkrácení délky pro přecházení, 
 • veřejné osvětlení v těsné blízkosti přechodu, 
 • snížení rychlosti projíždějících vozidel, 
 • zastavení dopravního proudu vozidlem MHD v zastávce, 
 • eliminace  rizika střetu vybíhajícího chodce před a za vozidlem MHD s  projíždějícími vozidly.

Nevýhody

 • v ojedinělých případech možné vznikání kolon vozidel v době dopravních špiček za vozidly MHD stojícími v zastávce.
 • v případě stání vozidla MHD v zastávce v obou směrech není možný rychlý průjezd vozidel s předností v jízdě.

Realizace

1994

Finance

3 150 000,- zastávky včetně přístřešku a VO v délce 75 m.

detail