Březová nad Svitavou - ulice Pražská

Přechod pro chodce leží na páteřní komunikaci I/43, která je zároveň mezinárodním tahem E461. Podél ní jsou vedeny hlavní trasy pěších v obci.
Na komunikaci, na vjezdu do obce směrem od Svitav, je velké klesání, které končí před centrem obce dvěma  protisměrnými oblouky.
Přechod se nachází na přístupové trase do školy, v blízkosti kostela a obchodů a také parku.

Přechod pro chodce

Funkční využití
Členěním místních komunikací podle struktury osídlení, dopravního významu a vazby na komunikace ve volné krajině se tato komunikace řadí do třídy B1. To je sběrná komunikace a průtah s převážně dopravním významem, na tomto typu komunikace má být kladen důraz na požadovanou rychlost a na omezení přímé obsluhy (dle platné ČSN 73 6110), což není v obci zcela žádoucí. 

Přechod je situován v místě pěších proudů, přesto není zcela respektován, chodci nejsou omezeni přecházet (a přebíhat) silnici I.třídy prakticky kdekoli. Problematické je zastavování vozidel v době zásobování v těsné blízkosti přechodu. Z toho mohou vznikat nebezpečné konfliktní situace (například objížděním stojící překážky protisměrným jízdním pruhem na ostrůvku).

Přechod pro chodce

Opatření a jeho vlivy
Přechod byl před úpravou vnímán jako nebezpečný zejména pro vysokou intenzitu vozidel a pro vysoké rychlosti vozidel, v této oblasti dosahované. Poměrně široké zpevněné krajnice pomáhaly řidičům navodit dojem bezpečné komunikace, která je uzpůsobena pro rychlou jízdu.

Na jaře roku 2001 byl na této komunikaci zřízen střední dělicí ostrůvek pro ochranu chodců. Byly zde též na vozovku umístěny piktogramy A11 "Pozor, přechod pro chodce" po jednom v každém směru, před přechodem ve vzdálenosti 70 m. Piktogramy byly provedeny žlutou barvou. Dále byly zvýrazněny svislé dopravní značky IP6 "Přechod pro chodce" s  podkladní reflexní fólií. 

Na navazujících úsecích nebyly prováděny další stavební úpravy. Ostrůvek byl realizován o šířce 2,0 m a celkové délky 10,0 m s rozdělením uprostřed. Zvýšené plochy ostrůvku jsou osázené nízkou zelení (okrasné květiny) a v nájezdové hraně je na tenkém sloupku umístěna dopravní značka C4a "Přikázaný směr jízdy". Vodorovné dopravní značení přechodu, jehož šířka je 3,0 m je provedeno z termoplastu s reflexní úpravou. 

Úpravou přechodu osazením středového ostrůvku došlo k výraznému zlepšení podmínek pro pěší užívající přechod. Chodec získává možnost překonání frekventované komunikace nadvakrát.

V období před realizací (29 měsíců) se staly pouze dvě nehody. Jediná hlášená dopravní nehoda po realizaci (za 19 měsíců sledovaného období), se stala těsně před přechodem ve směru od Svitav, kdy došlo ke kolizi cyklisty (65 let) s nákladním automobilem přibližně na úrovni čela ochranného ostrůvku.

Výhody

 • zkrácení délky pro přecházení,
 • možnost přecházení nadvakrát,
 • zúžení jízdních pruhů v místě ostrůvků,
 • reflexní úprava vodorovného a svislého dopravního značení,
 • piktogramy na vozovce upozorňují řidiče na blízkost přechodu,
 • posílení veřejné osvětlení v těsné blízkosti přechodu,    
 • dlažba v místě odvodňovacího proužku pomáhá svým světlým povrchem ke snadnějšímu vedení dopravy.    

Nevýhody

 • nepříliš velká  šířka ostrůvku (2,0 m),
 • malá délka středního dělicího ostrůvku ve směru jízdy vozidel (3,5 m),
 • stále velká šířka jízdního pruhu mezi obrubami (4,5 m),
 • žlutá barva piktogramu má být použita pouze pro přechodné dopravní značení,
 • ochranné ostrůvky jsou provedeny z kolmých dlažebních kostek, které jsou nebezpečné pro vozidla i pro chodce,
 • nedostatečné usměrnění chodců k přechodu.

Realizace
jaro 2001

Finance
1 030 000,-
financovalo ŘSD (průtah) + spoluúčast města

detail