Přechody pro chodce

Technické podmínky pro budování přechodů pro chodce

(Vice informací k problematice přechodů pro chodce můžeze získat v materiálu CDV v. v. i. kliknutím zde.)

Problematika chodců v dopravě je řešena především v ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, v ON 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“, v TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a v TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

V posledních 5 letech zahynulo na českých silnicích v průměru 1281 osob za rok, těžce zraněno bylo průměrně 5328 osob ročně, a průměrná hmotná škoda vyjádřená finančně činila přibližně 8,7 miliardy Kč/rok. Nezanedbatelnou část usmrcených a zraněných osob tvořili chodci. Průměrně usmrceno bylo 21,6 chodců a těžce zraněno v průměru 193,4 chodců. Přitom právě chodci jsou ti, jejichž šance na přežití případné dopravní nehody bez újmy na zdraví je minimální.
Graf počtu dopravních nehod s chodci a jejich následků v roce 2000 - 2004
Graf20002004.jpg
Zavedení tzv. "přednosti chodců na přechodech" se Česká republika zařadila mezi státy s legislativně velmi odpovědným přístupem k bezpečnosti silničního provozu. V praxi však zůstává vážný a přitom nedoceněný problém, že stavebně-technické uspořádání nynějších přechodů není ve srovnání s vyspělými státy totožné, což dodržování litery zákona činí  problematickým. 

Aby bylo uplatňování přednosti chodců technicky i psychologicky reálné, musí tyto přechody splňovat poměrně přísná kritéria. Velká část dopravně-technických problémů přechodů padá na vrub dřívější jednostranné preference motorové dopravy, která určovala i vzhled a uspořádání komunikací. Současné komunikace a přechody v ČR jsou celkově v morálně špatném stavu a odpovídají dnes již překonaným názorům. Jejich konkrétními projevy jsou zejména předimenzované šířky i počty jízdních pruhů, vysoké jízdní rychlosti a chybějící stavební prvky pro usnadnění přecházení. Aktuální dopravní politika EU to označuje jako jednu z největších chyb navrhování komunikací v minulých desetiletích. Nabádá k takovému uspořádání komunikace, které by harmonicky zohledňovalo nároky všech účastníků silničního provozu, včetně chodců a odstranilo jejich diskriminaci.

V zahraničí se pro uspořádání přechodů pro chodce, na nichž se uplatňuje přednost chodců, striktně uplatňují následující pravidla (německý příklad, ovšem ostatní státy se liší minimálně): 

 • nejvyšší dovolená rychlost nesmí být vyšší než 50 km/h,
 •  chodec nesmí bez přerušení přecházet více než dva jízdní pruhy, a to ještě s podmínkou, že nesmějí být stejného směru jízdy (s výjimkou řadicích pruhů na vedlejších větvích křižovatek),
 •  délka přechodu bez přerušení může činit nejvýše 7 metrů, musí být zajištěn optický kontakt mezi řidičem a chodcem minimálně na vzdálenost pro zastavení,
 •  maximální používání stavebních prvků pro usnadnění přecházení (ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, zúžení, rampy, apod.), a to na všech typech komunikací.

V současnosti tak trvá rozpor mezi progresivně stanoveným zákonem a zaostalým uspořádáním přechodů, které dodržování zákona znesnadňuje. Pomoci by mohla přísná inventura  přechodů pro chodce v ČR a přiblížení se uvedeným zásadám tak, aby dopravní prostředí změnu zákona reflektovalo.

Snížení počtu a závažnosti dopravních nehod například chodců lze také docílit specifikací a analyzou problémů chodců, navrženímí dopravně bezpečnostních opatření na konkrétních místech silniční sítě, vytvořením a doporučením systémových řešení k eliminaci problémů na místech se zvýšenou nehodovostí chodců.

Rozbor dopravních nehod na přechodech pro chodce

 1. K nejnižšímu počtu nehod na přechodech pro chodce dochází v měsíci září
  Pravděpodobná příčina: Zvýšený dohled Policie ČR a zvýšená medializace problematiky zranitelných účastníků provozu (zvláště pak dětí) na pozemních komunikacích v souvislosti se začátkem školního roku.
  Opatření: Je žádoucí neustále problematiku medializovat a zvýšit průběžný dohled Policie ČR.
 2. Na vícepruhových komunikacích zastaví před chodcem pouze některý z řidičů 
  Pravděpodobná příčina:  
  a) Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nevyplývá jasná definice povinnosti zastavení vozidla v případě, že zastaví řidič v sousedním jízdním pruhu. 
  b) Neukázněnost a agresivita řidičů.
  Opatření: ad a) Mělo by být vyřešeno v rámci novelizace příslušných předpisů.
  ad b) důraznější a účinnější dohled Policie ČR, přítomnost strážníků Městské policie na nejvíce frekventovaných přechodech pro chodce.
 3. Časté nehody s chodci přecházejícími zleva ze strany řidiče
  Pravděpodobná příčina:  Nepozornost a nekázeň ze strany řidičů.
  Opatření: Zdůraznění tohoto problému v systému výcviku řidičů; medializace této skutečnosti.
 4. Časté nehody na vícepruhových komunikacích a na komunikacích s příliš širokými jízdními pruhy
  Pravděpodobná příčina:  Především zastaralé prostorové uspořádání pozemních komunikací v městech i obcích.
  Opatření: Zkracování délky přechodů pomocí různých typů dopravně - inženýrských opatření.
 5. Časté nehody při chůzi chodce, či jízdě řidiče na signál ”STUJ!” na křižovatkách řízených SSZ
  Pravděpodobná příčina: Nekázeň řidičů i chodců.
  Opatření: Zvýšený dohled Policie ČR a strážníků Městské policie a zvýšené možnosti postihu všech skupin účastníků provozu na pozemních komunikacích. Aplikace automatických detekčních zařízení, kamerových systémů ke zjišťování přestupků, zde přejezdu a přechodu na červenou.
 6. Spolupůsobícím faktorem mnoha nehod byla nepřiměřená rychlost jízdy
  Pravděpodobná příčina: Nekázeň řidičů.  Agresivita, nízká vymahatelnost práva
  Opatření: Zvýšený dohled a zvýšené možnosti postihu řidičů ze strany Policie ČR, snižování nejvyšší povolené rychlosti pomocí dopravně – inženýrských opatření. Tvrdá a důsledná represe za přestupky proti bezpečnosti provozu.

Osvětlení přechodů

S ohledem na bezpečnost provozu se doporučuje osvětlit přechody intenzivněji než jejich okolí, případně i odlišným zabarvením světla. Světelný zdroj je vhodné umístit 1,50 – 2,00 m před vlastní přechod, aby byl chodec viditelný už když se k přechodu pro chodce přibližuje.

Svetlo01.jpg

 • přechod i chodec jsou velmi dobře viditelní
 • chodci mají větší pocit bezpečí při přecházení
 • chodci jsou ve velkém pozitivním kontrastu na tmavém pozadí
 • nedochází k oslnění chodců ani řidičů

Svetlo02.jpg

Vodorovné dopravní značení přechodů pro chodce

Každý přechod pro chodce musí být na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením číslo V7. To udává na vozovce velikost plochy (šířku pásu), která je určena pro přecházení chodců přes komunikaci. Přechod se vyznačuje přednostně kolmo na osu komunikace, pouze ve výjimečných a odůvodněných případech šikmo, přičemž vzájemný úhel osy přechodu a osy pozemní komunikace by neměl být menší než 60°. Značku V 7 je nutno vždy provést v celé šířce vozovky vyjma plochy ostrůvku pro přecházení a křížení s tramvajovou tratí.

Zdroj: Ing. Ondřej Plešek - Řešení přechodu pro chodce na čtyřproudových komunikacích

detail