Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravní inženýrství / Dopravní značení na pozemních komunikacích

Dopravní značení na pozemních komunikacích

Oblast dopravního značení na pozemních komunikacích upravují zejména TP – technické podmínky 65, dále 66, 100, 133, 169. Tyto TP vycházejí ze zákona 3691/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a z příslušných technických norem. V úvodu těchto Zásad jsou uvedeny rovněž související právní a technické předpisy.

Tyto „Zásady“ TP 65 platí pro všechny druhy pozemních komunikací, byly schváleny Ministerstvem dopravy a platí od 1.12.2002.

Vzhledem ke skutečnosti, že byla zpřísněna pravidla provozu na pozemních komunikacích i sankce určené za jejich porušení je snahou Ministerstva dopravy i vnitra a jejich orgánů zajistit, aby dopravní značení co nejlépe odpovídalo skutečné situaci. Dodržování zásad označování dopravními značkami uvedených ve zmíněných TP by mělo zaručit aby účastníci silničního provozu byli dostatečně informováni a vedeni dopravním značením a omezováni jen v nutné míře.

Příkladem lze uvést použití dopravních značek B 20a a B 20b, IS 12a a IS 12b.

Znackyomezenimala30.jpg
obr.č.1.

Značky č. B 20a se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám stanovit hranici nejvyšší dovolené rychlosti jízdy odlišně od rychlostních limitů stanovených v obecných ustanoveních pravidel provozu. V obci lze značkou B 20a nejvyšší dovolenou rychlost zvýšit nad obecně stanovenou hranici 50 km/h, respektive 80 km/h v případě dálnice, nejvýše však o 30 km/h.

Nejnižší hranice nejvyšší dovolené rychlosti na veřejně přístupných pozemních komunikacích je až na odůvodněné případy 30 km/h. 

80IS12a 80.jpg
Obr. č.2 Dopravní značka IS 12a v kombinaci s B 20a a IS 16b

Vztahuje-li se omezení rychlosti na určitou situaci, určitou dobu a podobně, je nutno platnost značky č. B 20a omezit užitím dodatkové tabulky. viz.obr.č.1. Například jen po určitou dobu dodatkovou tabulkou č. E 12, či dodatkovou tabulkou E 5 pro určitý druh vozidla atd. Zejména je vhodné zvážit časové omezení platnosti značky B 20a.

4060naklRychl.jpg
Obr. č.3 B 20a s rozlišným údajem dle druhu vozidel

V případě že hrozí zvýšené riziko střetu vozidla s dětmi, je možné kombinovat dopravní značky A 12 a B 20a s dodatkovou tabulkou viz. obr.č.4

skoladodatry02.jpg
obr. č.4

Důležité je dodržení vzdálenosti značek při postupném snižování nejvyšší dovolené rychlosti. Značky se umisťují ve vzdálenosti 100 m (při snížení o 10 km/h), v obci lze tuto vzdálenost vzhledem k místním poměrům zkrátit, a ve vzdálenosti 200 m (při snížení o 20 km/h). Přičemž platí pravidlo, že značka B 20a ukončuje platnost předcházející značky B 20a, dále také křižovatka nebo značka IS 12a a IS 12b obec/konec obce. 

KonecOIS12b.jpgObecIS12a.jpg

Obr. 5. IS 12 a a IS 12b  obec a konec obce

Často se setkáváme s názorem, že je dobré značit začátek obce dále od zastavěného území. Důsledkem takovéhoto postupu však často bývá snížená akceptace této i dalších dopravních značek zejména řidiči motorových vozidel. Pro zajištění požadované míry bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu zejména v obci je žádoucí, aby dopravní značení bylo účastníky silničního provozu akceptováno. Ukazuje se kontraproduktivní zbytečné omezování nejvyšší povolené rychlosti v obci i mimo obec, tam, kde to nemá faktický význam. Ať už zbytečně předsazenou značkou IS 12b obec či B 20a. 

Značka č. IS 12a se umísťuje zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci, případně až u místa, od kterého je nutno stanovit, aby platila pravidla provozu stanovená pro obec. Značka č. IS 12b ukončuje platnost IS 12a a umísťuje se zpravidla na úrovni IS 12a v opačném směru na výjezdu z obce. 

KonecB20b.jpg
Obr. č.6. konec nejvyšší dovolené rychlosti B 20b

Pracovní místa na pozemních komunikacích a jejich označení, tuto oblast upravují TP 66. K rychlosti jízdy je nutné zmínit následující. V rámci pracovního místa je zpravidla nezbytně nutné stanovení nižší hranice nejvyšší dovolené rychlosti oproti obecně platným rychlostním limitům. Snížení rychlosti je nezbytné zpravidla z důvodu snížení počtu nebo šířky jízdních pruhů, usměrnění provozu do oblasti pracovního místa, navádění provozu na objížďkovou trasu, nedostatečných rozhledových poměrů, nebo nevyhovujícího povrchu vozovky v důsledku stavebních prací, z důvodu ochrany pracovníků pohybujících se na pozemní komunikaci apod. 

Míra omezení rychlosti rep. stanovení hranice nejvyšší dovolené rychlosti musí vycházet z konkrétních podmínek pracovního místa a míry ovlivnění situace v provozu. Pokud je omezení rychlosti účelné pouze pro určitou dobu (např.po dobu provádění stavebních prací) je nutno mimo tuto dobu příslušné značky odstranit, zakrýt, nebo dobu platnosti omezení vyjádřit na dodatkové tabulce „TEXT“ (č.E 12), případně v mimopracovní době stanovit hranici nejvyšší dovolené rychlosti vyšší. 

Je-li nezbytné stanovit výrazně nižší hranici nejvyšší dovolené rychlosti než v předcházejícím úseku, je nutno ji snižovat postupně, a to zpravidla po 20km/h. Při snižování rychlosti mimo obec se první umísťuje značka č. B 20a s údajem 80, na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla s údajem 100. V odůvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních nebo mostních provizoriích lze stanovit nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/h i nižší. 
V zájmu zajištění nezbytné plynulosti provozu je žádoucí v rámci pracovního místa vytvořit takové podmínky, aby bylo možno na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla zachovat nejvyšší dovolenou rychlost 60 km/h a na ostatních pozemních komunikacích 40 km/h.

detail