Bezpečnostní audit

Komentář k aktuálnímu stavu problematiky bezpečnostního auditu PK

Z „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“, schválené usnesením vlády České republiky č. 394 ze dne 28. dubna 2004, vyplývá pro Ministerstva dopravy úkol zavést institut bezpečnostního auditu do praxe v České republice (blíže viz: Národní strategie, str. 14, nástroj F 2.1 a F 2.2). Informace o plnění „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“ za rok 2005 zpracovaná v březnu t.r. konstatuje, že toto opatření není splněno.

Bezpečnostní audit (dále jen audit) je preventivní nástroj, který umožňuje identifikovat potencionální bezpečnostní problémy v dokumentaci dříve, než jsou realizovány, což významně šetří nejen investiční prostředky, ale především může znamenat významnou úsporu při následném odstraňování nebezpečných míst. Audit je součástí projektování a realizace dopravních projektů, jehož cílem je, aby výsledné dílo bylo co nejbezpečnější pro všechny jeho uživatele.

Zvláštní pozornost je při vypracovávání auditu kladena na potřeby zranitelných účastníků provozu. Zjednodušeně lze základní princip auditu vyjádřit tak, že kvalifikovaný a nezávislý auditor se na dopravní projekt dívá očima uživatele a snaží se vyspecifikovat možná problematická místa budoucího díla.
Pouhé dodržení technických předpisů totiž automaticky nezaručuje vždy dostatečnou bezpečnost, protože technické předpisy zpravidla popisují běžné situace a nemohou tedy postihnout možné varianty dopravních situací. Na jejich tvorbě obvykle pracuje tým odborníků s rozdílnými názory a výsledkem je téměř vždy kompromisní řešení. Navíc nemohou ani zahrnovat nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Z pozice EK je problematika bezpečnostního auditu v současné době velmi aktuální. Připravuje se směrnice o zvýšení bezpečnosti trans- evropských silnic (TEN), kde audit je jedním z hlavních opatření.  Bezpečnostní audit je již zaveden v polovině zemí EU a ve zbývajících zemích se jeho zavedení intenzivně připravuje. 
Z výsledků evropských porovnání vyplynulo, že na auditované lokalitě dochází přibližně o 1 nehodu se zraněním či úmrtím ročně méně než na neauditované lokalitě. Přitom je možné celospolečenské ztráty z dopravních nehod v ČR vyčíslit aktuálně: 1 těžké zranění při silniční nehodě odpovídá asi 3 miliónům Kč a 1 úmrtí odpovídá asi 10 miliónům Kč.

Ministerstvo dopravy zadalo CDV již v roce 1996 projekt VaV zaměřený na problematiku provádění bezpečnostního auditu na pozemních komunikacích. Projekt byl v roce 2000 úspěšně dokončen a hodnotící komise schválila metodiku provádění bezpečnostního auditu. Tato metodika byla průběžně zkvalitňována na základě provedených auditů i nejnovějších zahraničních poznatků a její aktualizovaná podoba byla v roce 2005 zpracována a projednána za účasti předních odborníků v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Nyní je tedy k dispozici metodika pro provádění bezpečnostního auditu odpovídající evropským bezpečnostním standardům. CDV je po odborné, věcné i organizační stránce připraveno vyškolit dostatečný počet bezpečnostních  auditorů v rámci již připraveného systému školení.   
 
Potřeba a účelnost zavedení auditu odpovídá i na potřeby investorů, jejichž zájem o provedení auditu  nově projektovaných staveb stále narůstá.
Vzhledem k nedořešeným problémům při zavedení auditu do příslušné legislativy jako povinného nástroje je nezbytné alespoň vytvořit metodický rámec pro nepovinné zpracování auditu na potřebné odborné úrovni zveřejněním ve Věstníku dopravy a tím naplnit alespoň touto formou příslušné opatření uložené usnesením vlády České republiky č. 394.

Informace zveřejněné ve Věstníku dopravy

METODIKA  PRO  PROVÁDĚNÍ  BEZPEČNOSTNÍHO  AUDITU  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

Bezpečnostním auditem se rozumí audit projektové dokumentace od fáze koncepce až do fáze dokumentace pro provádění stavby.

Centrum dopravního výzkumu zpracovalo na základě projektu vědy a výzkumu „Bezpečnostní audit pozemních komunikací“ č. CE803110003 „Metodiku pro provádění bezpečnostního auditu“ včetně potřebné dokumentace. Tato metodika je závazná pro školení expertů – bezpečnostních auditorů.

Školení expertů – bezpečnostních auditorů v souladu s touto metodikou v současnosti zajišťuje Centrum dopravního výzkumu. Postup podle této metodiky se doporučuje i pro bezpečnostní inspekci stávajících komunikací a odstraňování nehodových lokalit.

V současnosti probíhá příprava směrnice EK, která má zakotvit podmínky provádění bezpečnostního auditu v členských státech. Zástupci MD ČR uplatňují stanovisko České republiky.

Informace a další podrobnosti lze získat na adrese Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, telefon 548 423 711.

 • Aktuální seznam bezpečnostních aditorů.
 • Zpráva zveřejněná ve Věstníku dopravy.

EFEKTIVNOST BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU.

Systematické provádění auditů by mělo zabezpečit kterémukoliv z účastníků  provozu na pozemních komunikacích, že nová komunikace bude co nejvíce bezpečná. Jedná se o proces, kterým je zajišťována kvalita pozemních komunikací. 
Současné poznatky  o výhodách a efektivnosti bezpečnostního auditu jsou omezené. Výzkum o výhodách bezpečnostního auditu je proto potřebný. Mezinárodní analýzy výhod nákladů z Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu ukazují, že bezpečnostní audit je ziskový, výhodný. 

 • nehodám je zabráněno, životy jsou zachráněny a těžkým zraněním je předcházeno
 • dlouhodobé náklady jsou redukovány
 • kvalita dokončených auditů se zvyšuje
 • užití bezpečnostního auditu jako systematického nástroje vytváří povědomí bezpečnosti na pozemních komunikacích

COST/BENEFIT

Poměr nákladů a přínosů u bezpečnostního auditu se v různých zemích liší. Například ve Skotsku se tento poměr odhaduje na 1 : 15 na Novém Zélandu na 1 : 20 ve prospěch bezp. auditu!
Studie provedená v Surrey (Velká Británie) prokázala na základě dvou skupin auditovaných a neauditovaných menších projektů, že přínosy výrazně převýší náklady i u těchto malých projektů.

DALŠÍ POZNATKY ZE ZAHRANIČÍ:

VELKÁ BRITÁNIE

 • Počátky provádění bezpečnostního auditu sahají do 80. Let.
 • Od roku 1991 zavedlo Ministerstvo dopravy ve Velké Británii povinný bezpečnostní audit pro všechny hlavní silnice a dálnice

KANADA

 • Na konci 90. let byly provedeny první pilotní projekty.
 • Náklady na jeden audit se pohybují v 5 – 10% nákladů na projekt, což je zhruba 0,5% nákladů na realizaci stavby. Z toho vyplývá, že náklady na RSA nepřesáhnou 0,5% celkových stavebních nákladů.
 • Provedené studie prokázaly, že na velikosti posuzovaného projektu nezáleží, protože u větších projektů probíhá širší diskuse, pracuje na nich více odborníků, jsou podrobněji posuzovány apod., proto se efektivita bezpečnostního auditu projeví častěji u menších projektů.

BRITSKÁ KOLUMBIE

 • Výzkum v oblasti RSA začal v letech 1995/96
 • První uskutečněný audit 1997

AUSTRÁLIE

 • 1992 – Národní strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích – 1. celostátní strategie
 • RSA jsou součástí této strategie
 • VicRoads (privatizovaná organizace) podstupují bezpečnostnímu auditu všechny projekty v hodnotě vyšší než 5 mil. AUD (4 mil. USD). Audit probíhá ve všech fázích. Dále je auditován náhodný vzorek 20% ostatních nových projektů; tyto však nejsou auditovány ve všech fázích. Bezpečnostní audit je rovněž doporučen pro 10% údržbových prací a nejhorších 30% (založeno na nehodových datech) silniční sítě každého regionu.
 • V Novém Jižním Walesu se RTA (státní organizace) snaží podstupovat bezpečnostnímu auditu 20% nových projektů a 20% stávající silniční sítě.
 • Klade se důraz na nezávislost auditorů. Mohou to být jak privátní konzultanti, tak státní zaměstnanci. 
 • V případě vzniku dopravních nehod poskytuje bezpečnostní audit důležitou pojistku v případě soudního projednávání těchto nehod.

NOVÝ ZÉLAND

 • 1990 přijat Národní plán bezpečnosti na pozemních komunikacích, revidován v roce 1995
 • první RSA v roce 1990
 • 1993 publikováno Politika a procedury bezpečnostního auditu, kde je uvedeno, že bezpečnostnímu auditu podstupují ve všech fázích všechny projekty v částce vyšší než 5 mil. NZD (3,65 mil. USD). Projekty v hodnotě 100 tis. až 5 mil. NZD (73 tis. USD až 3,65 mil. USD se podstupují auditu pouze v pozdějších fázích (3 – Final Design a 4 – Pre-Opening); v ostatních fázích je nepovinný. 
 • Bezpečnostní audit provádí privátní konzultanti, ačkoliv v některých případech mohou místní úřady využít i vlastní zaměstnance.

 

detail