Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravně inženýrská opatření v obcích

Dopravně inženýrská opatření v obcích

Praktická řešení Svazu měst a obcí

Projekt nazvaný DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH je otevřený materiál, na kterém se bude dále pracovat v pracovní skupině, která byla zřízena k problematice "Aktuální aspekty problematiky bezpečnosti silničního provozu v rámci českého předsednictví EU". Celý materiál byl předložen na 11.zasedání Rady vlády české republiky pro bezpečnost silničního provozu konaném dne 25.11.2009.     

Tento projekt plně koresponduje s cíli projektu ministerstva dopravy Bezpečná obec v oblasti technologických opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provzu. Můžete si ho zde prohlédnou celý, tak jak byl vytvořen anebo si ho stáhnout  ze stránek Svazu měst a obcí ČR. V některých oblastech se může zdvojovat s  příklady, návody či postupy uvedeným v rámci projektu Bezpečná obec, především v kapitole "Vzorová řešení". Na sjednocení obou projektů, tak aby byla komplexně pokrýta celá oblast se v současnosti pracuje.      

Celý projekt DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH vznikl na zadání Svazu měst a obcí za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Hlavním cílem práce je jednoduchým způsobem napomoci samosprávě měst a obcí v prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu. V oblasti prosazování BESIP se prolíná značné množství zákonných předpisů norem a technických podmínek, které i u odborné veřejnosti jsou často chápány mylně a v mnoha případech dochází ve snaze po dodržení těchto „omezení“ ke zhoršení bezpečnostní situace silničního provozu. Při studiu podkladů autoři často naráželi na protichůdné požadavky norem a technických podmínek a nejednoznačnosti ve výkladu zákonů a vyhlášek. Vzorové příklady byly zpracovány tak, aby jednoznačně definovaly nutné podmínky pro zavedení jednotlivých navrhovaných opatření s možností doplnění novými technologiemi zvyšujícími bezpečnost silničního provozu. Autoři se snažili vybrat typová řešení, se kterými se účastníci silničního provozu setkávají pravidelně, a při standardizovaných řešeních jejich chování bude téměř podvědomé v očekávání nastalé situace. Dále se autoři snažili vybrat taková řešení dopravních situací, která nejsou v současné době dostatečně legislativně řešena, avšak jsou ze strany provozu na pozemních komunikacích vyžadována. Příkladem může být pohyb cyklistů v protisměru jednosměrné ulice. Silný důraz je kladen na správnost řešení opatření pro účastníky provozu s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cílem práce je osvětová činnost a zvýšení informovanosti samosprávy měst a obcí o možnostech zvyšování bezpečnosti silničního provozu v prostoru měst a obcí. Publikace je určena hlavně starostům menších obcí, kteří nemají k ruce dostatečný tým odborných kádrů k prosazování problematiky BESIPu a potřebují řešit problémy s bezpečností silničního provozu. Jednoduše řečeno práce katalogizuje základní postupy a doporučení pro zvyšování bezpečnosti v dopravním prostoru měst a obcí....   

Více na vlastních stránkách projektu.

detail